28.01.1997

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และวิธีวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก การวิเคราะห์ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การประเมินความเสี่ยง ด้านคุณภาพ


อบรมหลักสูตร 1 วัน วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560          

อบรมหลักสูตร 1 วัน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560   

อบรมหลักสูตร 2 วัน วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560

สถานที่อบรม :โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ  (เวลา 09.00-16.30 น.)

 

1.       ผู้เข้าอบรม Update การเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อม สำหรับแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 (Version ใหม่ )

และเข้าใจถึง การวิเคราะห์ จัดทำบริบทขององค์กร ด้านคุณภาพ ได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:201 (version ใหม่)

2.       ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง การวิเคราะห์โอกาส และความเสี่ยงขององค์กร ด้านคุณภาพ

พร้อมทั้งการบริหารจัดการได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด

ISO 9001:2015 (version ใหม่)

3.       ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการจัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ระบุไว้ใน

ข้อกำหนดอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด

ISO 9001:2015 (version ใหม่)

4.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ISO 9001 : 2008 (Version เดิม) ได้ทุก

หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำรูปแบบ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ในการจัดทำ Work Shop ไปใช้ใน ระบบ ISO 9001 : 2015

(Version ใหม่) ได้ทันที

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ