12.07.2017

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 และการประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านด้านสิ่งแวดล้อม


วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561

โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่  18 ตุลาคม 2561

โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

อบรม 1 วัน สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาท

อบรม 1 วัน บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

อบรม 2 วัน สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 5,200 บาท

อบรม 2 วัน บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 6,240 บาท

หลักการและเหตุผล

1.      เข้าใจกรอบการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ตามหลักวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA)

2.      เข้าใจหลักการของบริบทขององค์กร  ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้นำ  และแนวความคิด Risk based approach

3.      ทราบแนวทางในการวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

4.      ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก บริบทองค์กร ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

5.      ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งการบริหารจัดการได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

6.      เข้าอบรมจะเข้าใจถึงHow to การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

7.      เข้าอบรมจะเข้าใจถึง  How to มุมมองชีวิตผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ (Life Cycle Thinking of Raw Material and  Product)

8.      ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการจัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

9.      ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ISO 14001 : 2004 (Version เดิม)
ได้ทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10.   ผู้เข้าอบรมสามารถนำรูปแบบ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ในการจัดทำ Work Shop ไปใช้ใน ระบบ ISO 14001 : 2015 (Version ใหม่) ได้ทันที

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ