12.07.2017

หลักสูตร ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015


วันพุธที่  16 พฤษภาคม 2561

โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561

โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

หลักการและเหตุผล

1.       เข้าใจกรอบการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ตามหลักวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA)

2.       เข้าใจหลักการของบริบทขององค์กร  ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้นำ  และแนวความคิด Risk based approach

3.       ทราบแนวทางในการวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

4.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ISO 14001 : 2004 (Version เดิม)

ได้ทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำรูปแบบ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ในการจัดทำ Work Shop ไปใช้ใน ระบบ ISO 14001 : 2015 (Version ใหม่) ได้ทันที

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ