12.07.2017

หลักสูตร Life Cycle Thinking and Risk & Opportunity of Environment


วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม 2561

โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120  บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,640  บาท

หลักการและเหตุผล

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นระบบที่หลายหน่วยงานได้นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้และสร้างแนวความคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการจัดทำระบบในแนวประยุกต์ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ภายในองค์กร การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำระบบของทีมงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันและประสบการณ์จากวิทยากรผู้บรรยาย รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)/โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ