12.07.2017

หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบ ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด)


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

สถานที่ : โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600    บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,120    บาท

 

หลักการและเหตุผล

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายใน และ    คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน

2.ผู้เข้าอบรมสามารถตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน

3.ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมินเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน ระบบ ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด)

4.ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง การเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Checklist)    ระบบ ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด)

5.ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด)

6.ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข CARs ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน ระบบ ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด)

7.ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด)

8.เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2015 (Version ใหม่ล่าสุด)

กลุ่มเป้าหมาย

1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม

2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม / เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)fileadmin/DAM/2558/seminar/01-06-2018/แผนที่โรงแรม_แกรนอินคำ.jpg