12.07.2017

หลักสูตร การจำแนกการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน


วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน  2561

โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120     บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,640     บาท

 

หลักการและเหตุผล

1.การจำแนกและการติดฉลากสารเคมี วัตถุอันตราย

2. การดูแลสารเคมีและวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

4. วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นวัตถุอันตราย

5. กฎหมายที่ต้องต้องมีบุคลากรเฉพาะเพื่อดูแลพื้นที่การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายหรือไม่ ถ้ามีต้องปฏิบัติอย่างไร

6. ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมินพื้นที่จัดเก็บสารเคมีให้เป็นไปตามกฎหมาย

7. เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของกฎหมาย(การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย)

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)