22.02.2017

หลักสูตรกฎหมาย สิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊ส น้ำมัน


วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2561

สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท
บุคคลทั่วไป: ชำระทั้งสิน 3,640 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO/ ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

2. เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบัติให้สอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ขององค์กรโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับหรือถูกสั่งปิดโรงงาน

 

 

เนื้อหา และระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.30 น.    

 Course Outline / สมัครอบรม /โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)