23.05.2018

หลักสูตร ข้อกำหนด และวิธีการประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 45001:2018


วันพุธ-พฤหัสบดีที่  23 - 24  พฤษภาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.00 น.

 

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

อบรม 1 วัน สมาชิก ราคา 2,500 บาท VAT 7% = 175 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 75 บาท ชำระทั้งสิ้น 2,600  บาท


อบรม 1 วันบุคคลทั่วไป ราคา 3,000 บาท VAT 7% = 210 = หัก ณ ที่จ่าย 3% = 90 บาท ชำระทั้งสิ้น 3,120  บาท


อบรม 2 วัน สมาชิก ราคา 5,000 บาท VAT 7% = 350 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 150 บาท ชำระทั้งสิ้น 5,200  บาท


อบรม 2 วันบุคคลทั่วไป ราคา 6,000 บาท VAT 7% = 420 = หัก ณ ที่จ่าย 3% = 180 บาท ชำระทั้งสิ้น 6,240  บาท

 Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ