12.07.2017

หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)ระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)


วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2561

โรงแรม  แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.00 น.

 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

โรงแรม  แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดจากการฝึกอบรม ได้แก่

*  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน

* ผู้เข้าอบรมสามารถตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน

* ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวางแผน ในการตรวจประเมินเพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน ระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)

* ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง การเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Checklist)    ระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)

* ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมินระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)

* ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข CARs ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน ระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)

* ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงาน ผลการตรวจประเมินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงความประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)

* เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการตรวจประเมินระบบ ISO 45001:2018 (Version ใหม่ล่าสุด)

 

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)fileadmin/DAM/2558/seminar/05-06-2561/แผนที่โรงแรม_แกรนอินคำ.jpg