21.02.2016

หลักสูตรอบรมกฎหมาย พลังงาน แก๊ส น้ำมัน


วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

บุคคลทั่วไป: ชำระทั้งสิน 3,640 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO/ ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายพลังงาน แก๊ส น้ำมัน ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

2. เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบัติให้สอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายพลังงาน แก๊ส น้ำมัน

3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพลังงาน แก๊ส น้ำมัน ขององค์กรโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับหรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

เนื้อหา และระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.30 น.    

 Course Outline | สมัครอบรม |

แผนที่โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ