20.07.2017

หลักสูตร ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะตามหลักสูตรความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด (copy 1)


วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18-19 กรกฎาคม 2561

สถานที่อบรม : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 12-13 กันยายน 2561

สถานที่อบรม : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561

สถานที่อบรม : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

ราคาสมาชิก 7,280 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป 7,800 บาท

 

เนื้อหาการสอน

1. อธิบายและสรุปประเด็นการจัดการและการควบคุมการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟตามที่กฎหมายกำหนดอย่างละเอียด

2. สอนขั้นตอนและติวเข้มเพื่อสอบเป็นผู้ควบคุมพื้นที่จัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ

3. อธิบายถึงปัญญาข้อจำกัดต่างๆ และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่อง การจัดการสารเคมี วัตถุอันตราย

และวัตถุไวไฟ   จากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่เคยตรวจประเมินภายนอกให้องค์กร มากกว่า 500 องค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับองค์กรที่ครอบครองสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ และหรือ

1. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป

2. ผู้มีไว้ในครอบวัตถุอันที่มีพื้นการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป

3. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ (มีเพียงแค่ 1 ภาชนะ บรรจุ ก็เข้าข่ายหากมีไว้เพื่อกระบวนการผลิต)

 

จุดมุ่งหมาย                       

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานรับผิดชอบ

 

Course Outline | สมัครอบรม แผนที่สถานที่อบรม โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ