20.07.2017

หลักสูตร Understanding ISO9001 : 2015 Requirements และเทคนิคการบริหาร ความเสี่ยงและโอกาส


วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

 

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001:2015 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015

 

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่ AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร