20.07.2017

หลักสูตร กระบวนการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)


วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดการตรวจติดตามภายใน และตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์

2. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์หลักและขั้นตอนของการ “ตรวจติดตามระบบบริหารภายใน”

3. เพื่อฝึกทักษะ เทคนิคการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การตรวจประเมิน การตัดสินผลการตรวจประเมิน

4. เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจประเมิน

5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเข้าใจเทคนิคของการตรวจติดตามภายในตามทฤษฎี  และทดลองปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่ AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานครfileadmin/DAM/2558/seminar/28-6-61/แผนที่_เวิร์ฟ_เพชรเกษม_81.jpg