20.07.2017

หลักสูตร Understanding ISO 14001 : 2015 Requirements และเทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาส


วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น. 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2561

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น. 

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO14001:2015 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และนำไปปฏิบัติได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015

 

Course Outline | สมัครอบรม/แผนที่ AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร