หลักสูตร Public Training

กำหนดการอบรม/สัมมนา

หลักสูตรการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและปลอดภัยกับโรงงาน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

14 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีอันตราย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

16 พ.ย. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตรติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะฯ

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

13-14 พ.ย. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

17-18 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)

24-25 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

6,600

7,600

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร UPDATE กฎหมายเก่าและใหม่ เรื่อง การควบคุมระดับเสียงฯ

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

19 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,500

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

21 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) การชี้บ่งและประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect identification and Evaluation)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

15 พ.ย. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตรการจัดการขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

27 พ.ย. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Training Needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม (Update กฎหมายปีล่าสุด)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

15 ม.ค. 2562

รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

วิธีวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย วิธีประเมินความเสี่ยงและโอกาสให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 4001 และ ISO 45001

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

29 พ.ย. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

ภาพบรรยากาศการอบรม 2561

อบรมการจัดการขยะอันตรายและขยะทั่วไป เดือน กรกฎาคม
อบรมการจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย เดือนสิงหาคม