หลักสูตร PUBLIC TRAINING

>>> สารเคมี วัตถุอันตราย

>>> กฎหมาย

>>> การจัดการขยะ และของเสีย

>>> ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

>>> ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

>>> ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018

>>> INTEGRATE

กำหนดการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร การจำแนกการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน (Chem 2019-03)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

25 พ.ย. 2562

AIM Training Center หนองแขม กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร ติวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด (Chem 2019-04)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

28-29 พ.ย. 2562

AIM Training Center หนองแขม กทม.

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

16-17 ม.ค. 2563

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

13-14 ก.พ. 2563

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

19-20 มี.ค. 2563

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมีอันตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 และเทคนิคการจัดทำฉลากสารเคมีอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด (Chem 2019-05)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

19 ธ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊ส น้ำมัน (Legal 2019-01)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

27 พ.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร กฎหมายการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Legal 2019-02)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

27 พ.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (INT 2019-01)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

12 ธ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (INT 2019-02)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

13 ธ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน ระบบ ISO 14001:2015 และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (INT 2019-04)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

25 พ.ย. 2562

AIM Training Center หนองแขม กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน ระบบ ISO 45001:2018 และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (INT 2019-05)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

22 พ.ย. 2562

AIM Training Center หนองแขม กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

12 ธ.ค. 2562

รร. พัฒนา กอล์คลับ ชลบุรี

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

20 ธ.ค. 2562

รร. เมเปิล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการขยะอันตราย ขยะไม่อันตราย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ให้ถูกต้อง (Waste 2019-02)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 ธ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อจัดทำแผนดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ISO 9001-03)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

25 ต.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (ISO 14001-01)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

31 ต.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental aspect identification and evaluation) (ISO 14001-02)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

8 พ.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 และสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจาก OHSAS 18001 (ISO 45001-01)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

12 พ.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

11 ธ.ค. 2562

รร. พัฒนา กอล์ฟคลับ จ.ชลบุรี

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

19 ธ.ค. 2562

รร. เมเปิล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 45001:2018 (ISO 45001-03)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

13 พ.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Training Needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน (INT 2019-06)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

26 พ.ย. 2562

AIM Training Center หนองแขม กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

ภาพบรรยากาศการอบรม

อบรมหลักสูตร การจัดการขยะอันตรายและขยะไม่อันตราย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อบรมหลักสูตร การความปลอดภัยในการใช้และการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
อบรมหลักสูตร การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
อบรมหลักสูตร Life Cycle Thinking และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อบรมหลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตร Update กฎหมายเก่าและใหม่ เรื่อง การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องหู และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
อบรมหลักสูตร ติวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
อบรมหลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตร การจัดการขยะอันตรายและขยะไม่อันตราย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมีอันตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 และเทคนิคการจัดทำฉลากสารเคมีอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
อบรมหลักสูตร ติวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
อบอรมหลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015