หลักสูตร Public Training

กำหนดการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดและปลอดภัยกับโรงงาน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

14 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

22 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

6 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจำแนกการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

10 ม.ค. 2562

รร. อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

22 พ.ค. 2562

รร. อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะฯ

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

17-18 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

23-24 พ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)

24-25 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

6,600

7,600

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร วิธีการ INTEGRATE ระบบ ISO 9001 + ISO 14001 เวอร์ชั่นใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)

12-13 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

6,600

7,600

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร UPDATE กฎหมายเก่าและใหม่ เรื่อง การควบคุมระดับเสียงฯ

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

19 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

21 ธ.ค. 2561

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) การชี้บ่งและประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect identification and Evaluation)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

16 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดการขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

29 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

30 พ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Training Needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม (Update กฎหมายปีล่าสุด)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

15 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

29 พ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊สและน้ำมัน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

21 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

28 พ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

23 ม.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

12 มิ.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร วิธีวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย วิธีประเมินความเสี่ยงและโอกาสให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 4001 และ ISO 45001

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

26 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

12 มิ.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 และสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจาก OHSAS 18001

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

21 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

24 เม.ย. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

22 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

16 พ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร วิธีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับระบบ ISO 45001:2018

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 มี.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจประเมินภายใน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

15 มี.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

9 พ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

6 ก.พ. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

10 พ.ค. 2562

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

ภาพบรรยากาศการอบรม 2561

อบรมการจัดการขยะอันตรายและขยะทั่วไป เดือน กรกฎาคม
อบรมการจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย เดือนสิงหาคม