หลักสูตร PUBLIC TRAINING

>>> สารเคมี วัตถุอันตราย

>>> กฎหมาย

>>> การจัดการขยะ และของเสีย

>>> ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

>>> ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

>>> ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018

>>> INTEGRATE

กำหนดการอบรม/สัมมนา

หลักสูตร การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 ก.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บ สารเคมีวัตถุอันตราย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

21 ต.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจำแนกการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

24 ส.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

23 พ.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร ติวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

14-15 ก.ย 2565

Zoom Online

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

16-17 พ.ย 2565

Zoom Online

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมีอันตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 และเทคนิคการจัดทำฉลากสารเคมีอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

16 ธ.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

29 พ.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Highlight กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊ส น้ำมัน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

11 พ.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Highlight กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

14 ธ.ค 2565

Zoom online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

19 ต.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องหู และวิธีการ How to จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน แถมฟรี ตัวอย่างการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จำนวน 41 หน้า พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

27 ก.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร ติวเตรียมพร้อมเป็นผู้ตรวจประเมินกฎหมายเพื่อรับรองตนเองตามแนวทาง Train to be the Self Declaration Auditor

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

6 ธ.ค. 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2564

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

25 พ.ย. 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดการขยะอันตราย และขยะไม่อันตรายให้ถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

23 ก.ย 2565

Zoom online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการขยะอันตราย ขยะไม่อันตราย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ให้ถูกต้อง

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

26 ต.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินกฎหมายการจัดการขยะ และของเสีย

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 ธ.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

19 ส.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

21 ต.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

18 ส.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ (การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ การควบคุมอาคาร กระเช้าไฟฟ้า การทำงานพื้นที่ก่อสร้าง งานที่สูง นั่งร้านและค้ำยัน รังสี)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

31 ต.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ (การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สารเคมีอันตราย สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายการจัดการขยะและกากของเสีย การตรวจสุขภาพลูกจ้างฯ)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

8 พ.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental aspect identification and evaluation)

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

15 ธ.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

22 พ.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

21 ก.ย 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน Self Declaration Audit

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT)

11 ต.ค. 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Training Needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

28 ต.ค 2565

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

การอบรม

อบรมหลักสูตร การจัดการขยะอันตรายและขยะไม่อันตราย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อบรมหลักสูตร การความปลอดภัยในการใช้และการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
อบรมหลักสูตร การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
อบรมหลักสูตร Life Cycle Thinking และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อบรมหลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตร Update กฎหมายเก่าและใหม่ เรื่อง การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องหู และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
อบรมหลักสูตร ติวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
อบรมหลักสูตร เทคนิค และวิธีการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
อบรมหลักสูตร การจัดการขยะอันตรายและขยะไม่อันตราย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมีอันตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 และเทคนิคการจัดทำฉลากสารเคมีอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
อบรมหลักสูตร ติวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
อบอรมหลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015