หลักสูตรอบรม Public Training

การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)

วันที่ 10 ต.ค. 2561 @ AIM Training Center เขตหนองแขม กทม.

วันที่ 16 พ.ย. 2561 @ รร.เมเปิล บางนา...[อ่านต่อ]


การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามข้อกำหนดของระบบ ISO45001:2018

วันที่ 11 ต.ค. 2561 @ รร.เมเปิล บางนา กทม.

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 @ รร.จัสมินเอ๊กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 23...[อ่านต่อ]


กฎหมายอาชีวอนามัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ

วันที่ 11 ต.ค. 2561 @ รร.เมเปิล บางนา กทม.

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 @ รร.จัสมินเอ๊กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 23...[อ่านต่อ]


การจัดการขยะอันตราย และขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท)

วันที่ 17 ต.ค. 2561 @ รร.เมเปิล บางนา กทม.

วันที่ 27 พ.ย. 2561 @ รร.อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง...[อ่านต่อ]


กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊ส และน้ำมัน

วันที่ 10 ต.ค. 2561 @ รร.จัสมิน เอ๊กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 23 กทม.

วันที่ 11 ม.ค. 2561 @ รร.อมารี...[อ่านต่อ]


การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊สและน้ำมัน ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 5001:2011

วันที่ 10 ต.ค. 2561 @ รร.จัสมิน เอ๊กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 23 กทม.

วันที่ 11 ม.ค. 2561 @ รร.อมารี...[อ่านต่อ]


การตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015

วันที่ 17 ต.ค. 2561 @ AIM Training Center เขตหนองแขม กทม.

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 @ AIM Training...[อ่านต่อ]


ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีอันตราย

วันที่ 16 พ.ย. 2561 @ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.[อ่านต่อ]


หลักสูตรอบรม In-house Training

QMS - ISO 9001:2015

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 
 • การตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 (ISO 9001:2015 Internal Audit) 
 • ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 for MR/QMR) 
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001:2015) 
 • การรวบรวมระบบ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นหนึ่งเดียว 
 • การแก้ไขปัญหาคุณภาพโดยใช้ระบบ 8D และเทคนิค Why Why Corrective & Preventive Action by 8D Report and Why Why Analysis Technique 

EMS - ISO 14001:2015

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect Identification and Evaluation)
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Internal Audit)
 • การตรวจประเมินกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับ Internal Auditor 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอาหาร และโรงงานยา 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานพลาสติก
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานเคมีและปิโตรเคมี 

Occupational health and safety management systems - ISO 45001:2018

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 (TIS/OHSAS 18001:2007 Requirement)
 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง OHSAS 18001
 • การตรวจประเมินภายใน OHSAS 18001:2007 (TIS/OHSAS 18001:2007 Internal Audit)
 • ตัวชี้วัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

หลักสูตร เกีี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 • การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัยกับโรงงาน 
 • การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • ติวเข้ม !! เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด