ตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

บริการตรวจประเมินกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินกฎหมายด้วยทีมผู้ตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจประเมิน

 • ได้รับการคัดเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ครบถ้วนโดยไม่มีการตกหล่น (ตั้งแต่ฉบับแรกถึงฉบับล่าสุด)
 • ทราบว่ากฎหมายฉบับใดที่องค์กรปฏิบัติได้ไม่สอดคล้อง
 • ทราบถึงบทลงโทษทั้งหมดที่มีการระบุไว้ในแต่ละมาตราของกฎหมาย (ที่ไม่สอดคล้อง)
 • ทราบถึงวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องและไม่ต้องเสียค่าปรับหรือถูกพักใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • ผลการตรวจ สามารถนำไปเป็นหลักฐาน ให้ Auditor ระบบ ISO 14001 ตรวจประเมินเพื่อความสอดคล้องของข้อกำหนด (เรื่องกฎหมาย)
 • เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง
 • เน้นเรื่องใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต
 • เน้นการส่งรายงานราชการ
 • เน้นการฝึกอบรมที่กฎหมายกำหนด และการขึ้นทะเบียนบุคลากรที่กฎหมายกำหนด

ครอบคลุมหน่วยงานที่ออกกฎหมาย

 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงกลาโหม
 • กระทรวงพลังงาน
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม