ฝึกอบรม/สัมมนา

รับสมัครวิทยากร Part Time ที่มีความเชียวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้ดี ในเรื่องต่อไปนี้  - กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย  - ระบบ ISO 9001 / 14001 / 50001 / OHSAS 18001 แล...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561สถานที่อบรม โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561ส...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม 2561โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงแรม&n...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561สถานที่ : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการเวลา 09.00 – 16.30 น.วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561สถานท...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561โรงแรม <...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน  2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน  2561...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.00 น.วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00 – 16.30 น.วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561โรงแรม มิ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561โรงแรม มิราเคิล ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00–16.30 น.วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561โรงแรม มิราเคิล...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00–16.30 น.วันพุธที่ 19 กันยายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรร...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

ฝึกอบรม In-house Training

QMS ISO 9000 series

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 
 • การตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 (ISO 9001:2015 Internal Audit) 
 • ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 for MR/QMR) 
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001:2015) 
 • การรวบรวมระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นหนึ่งเดียว 
 • การแก้ไขปัญหาคุณภาพโดยใช้ระบบ 8D และเทคนิค Why Why Corrective & Preventive Action by 8D Report and Why Why Analysis Technique 

Ocupational Health & Safety Management System (OHSAS)

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 (TIS/OHSAS 18001:2007 Requirement)
 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง OHSAS 18001
 • การตรวจประเมินภายใน OHSAS 18001:2007 (TIS/OHSAS 18001:2007 Internal Audit)
 • ตัวชี้วัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ระบบมาตรฐาน TS/16949

 • การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949 (ISO/TS 16949 Requirement & Implementation)
 • การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/TS 16949 (Internal Quality Audit for ISO/TS 16949)
 • การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (Statistical Process Control) and (Process Capability Study PCS)
 • การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA)
 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis : FMEA)
 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและ การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Advance Product Quality Planning : APQP) and (Production part Approval Process: PPAP)
 • เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ (Process and Product Audit Technique for Automotive)
 • Total Productive Maintenance (TPM) for Automotive
 • เทคนิคการพัฒนาผู้ส่งมอบตามระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 ( Supplier Quality Development Technique for Automotive)
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 (QMR for ISO/TS 16949:2002)
 • การควบคุมเอกสารระบบ ISO/TS 16949:2002 (Documentation for ISO/TS 16949:2002)
 • Cost of Poor Quality
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 (Key Performance Indicator(KPI) for ISO/TS 16949:2002)
 • (Lean Manufacturing for Automotive)

หลักสูตร เกีี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 • การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัยกับโรงงาน 
 • การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • ติวเข้ม !! เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

Environmental Management System (EMS)

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect Identification and Evaluation)
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Internal Audit)
 • การตรวจประเมินกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับ Internal Auditor 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอาหาร และโรงงานยา 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานพลาสติก
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานเคมีและปิโตรเคมี 

Food Safety Management System (FSMS)

 • เทคนิคการพัฒนาสถานประกอบการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP Codex สำหรับผู้ผลิตอาหาร 
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน (Prerequisite Program : PRPs) สำหรับผู้ผลิตอาหาร 
 • เทคนิคการตรวจติดตามภายใน GMP อย่างมีประสิทธิผลสำหรับผู้ผลิตอาหาร 
 • การประยุกต์ใช้ระบบ GMP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 • เทคนิคการทวนสอบระบบ HACCP
 • การตรวจติดตามภายใน HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ Food Safety Audit Technique
 • การจัดทําระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ HACCP : Introduction and Implementation
 • การจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน GMP

Productivities and Maintenance

 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
 • การบริหารงานผลิตสำหรับหัวหน้างาน 
 • การลดต้นทุนในสายงานผลิต 
 • การเพิ่มศักยภาพกิจกรรม 5ส ด้วยเทคนิคการเพิ่มผลผลิต 
 • การวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis (ภาคปฏิบัติ) 

Human Resource Management

 • แรงงานสัมพันธ์ 
 • กฎหมายแรงงาน 
 • จัดสรรบุคลากรอย่างไร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 • เป็น HR อย่างไร ให้ได้ใจทั้งนายจ้าง และ ลูกจ้าง 
 • โครงสร้าง HR ช่วยพัฒนา ISO
 • QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ประมวลภาพการฝึกอบรม/สัมมนาที่ผ่านมา