ฝึกอบรม/สัมมนา

รับสมัครวิทยากร Part Time ที่มีความเชียวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้ดี ในเรื่องต่อไปนี้  - กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย  - ระบบ ISO 9001 / 14001 / 50001 / OHSAS 18001 แล...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกา...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561สถานที่อบรม โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    เวลา 09.00-16.30 น.สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18-19 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 12-13 กันยายน ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561  สถานที่อบรม AIM Training Cente...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561  สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561  ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2561  สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2561สถานที่อบรม AIM Traini...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2561   สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 สถานที่อบรม ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2561โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่  18 ตุลาคม 2561โรงแร...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม 2561โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เวลา 09.00-16.30 น.วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงแรม  มิราเคิล สุว...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561สถานที่ : โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   เวลา 09.00 – 16.30 น.วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561สถานที่ :&...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน  2561โรงแรม แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เวลา 09.00-16.30 น.สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120     บาท<...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2561โรงแรม  แกรนด์อินคำ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เวลา 09.00-16.00 น.วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561โรงแรม  แกรนด์อินคำ (สนามบินสุ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ที่ 19-20 กรกฎาคม 2561   (หลักสูตร 2 วัน) สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ – วันพฤหัสบดี ที...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561   สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561   สถานที่อ...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2561สถานที่อบรม ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมา...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต (ดอนเมือง)   เวลา 09.00-16.30 น.วันพุธที่ 18 กันยายน 2561สถานที่อบรม : โรงแรม อมารี แอร...
ดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

ฝึกอบรม In-house Training

QMS ISO 9000 series

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 
 • การตรวจติดตามภายใน ISO9001:2015 (ISO 9001:2015 Internal Audit) 
 • ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 for MR/QMR) 
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001:2015) 
 • การรวบรวมระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นหนึ่งเดียว 
 • การแก้ไขปัญหาคุณภาพโดยใช้ระบบ 8D และเทคนิค Why Why Corrective & Preventive Action by 8D Report and Why Why Analysis Technique 

Ocupational Health & Safety Management System (OHSAS)

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด OHSAS 18001:2007 (TIS/OHSAS 18001:2007 Requirement)
 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง OHSAS 18001
 • การตรวจประเมินภายใน OHSAS 18001:2007 (TIS/OHSAS 18001:2007 Internal Audit)
 • ตัวชี้วัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

ระบบมาตรฐาน TS/16949

 • การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949 (ISO/TS 16949 Requirement & Implementation)
 • การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/TS 16949 (Internal Quality Audit for ISO/TS 16949)
 • การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (Statistical Process Control) and (Process Capability Study PCS)
 • การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA)
 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis : FMEA)
 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและ การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Advance Product Quality Planning : APQP) and (Production part Approval Process: PPAP)
 • เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ (Process and Product Audit Technique for Automotive)
 • Total Productive Maintenance (TPM) for Automotive
 • เทคนิคการพัฒนาผู้ส่งมอบตามระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 ( Supplier Quality Development Technique for Automotive)
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 (QMR for ISO/TS 16949:2002)
 • การควบคุมเอกสารระบบ ISO/TS 16949:2002 (Documentation for ISO/TS 16949:2002)
 • Cost of Poor Quality
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 (Key Performance Indicator(KPI) for ISO/TS 16949:2002)
 • (Lean Manufacturing for Automotive)

หลักสูตร เกีี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 • การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัยกับโรงงาน 
 • การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • ติวเข้ม !! เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

Environmental Management System (EMS)

 • การประยุกต์ใช้และการตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect Identification and Evaluation)
 • การตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Internal Audit)
 • การตรวจประเมินกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับ Internal Auditor 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอาหาร และโรงงานยา 
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานพลาสติก
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานเคมีและปิโตรเคมี 

Food Safety Management System (FSMS)

 • เทคนิคการพัฒนาสถานประกอบการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP Codex สำหรับผู้ผลิตอาหาร 
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน (Prerequisite Program : PRPs) สำหรับผู้ผลิตอาหาร 
 • เทคนิคการตรวจติดตามภายใน GMP อย่างมีประสิทธิผลสำหรับผู้ผลิตอาหาร 
 • การประยุกต์ใช้ระบบ GMP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
 • เทคนิคการทวนสอบระบบ HACCP
 • การตรวจติดตามภายใน HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ Food Safety Audit Technique
 • การจัดทําระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ HACCP : Introduction and Implementation
 • การจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน GMP

Productivities and Maintenance

 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
 • การบริหารงานผลิตสำหรับหัวหน้างาน 
 • การลดต้นทุนในสายงานผลิต 
 • การเพิ่มศักยภาพกิจกรรม 5ส ด้วยเทคนิคการเพิ่มผลผลิต 
 • การวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis (ภาคปฏิบัติ) 

Human Resource Management

 • แรงงานสัมพันธ์ 
 • กฎหมายแรงงาน 
 • จัดสรรบุคลากรอย่างไร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 • เป็น HR อย่างไร ให้ได้ใจทั้งนายจ้าง และ ลูกจ้าง 
 • โครงสร้าง HR ช่วยพัฒนา ISO
 • QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ประมวลภาพการฝึกอบรม/สัมมนาที่ผ่านมา