04.09.1997

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และวิธีวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก การวิเคราะห์ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การประเมินความเสี่ยง มุมมองชีวิตผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม


อบรมหลักสูตร 1 วัน วันพุธที่ 20 ธันวาคม  2560   

อบรมหลักสูตร 1 วัน  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 

อบรมหลักสูตร 2 วัน  วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ที่  20-21 ธันวาคม 2560

สถานที่อบรม : โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.30 น.

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.       เข้าใจกรอบการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ตามหลักวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA)

2.       เข้าใจหลักการของบริบทขององค์กร  ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้นำ  และแนวความคิด Risk based approach

3.       ทราบแนวทางในการวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

4.       ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก บริบทองค์กร ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

5.       ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งการบริหารจัดการได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

6.       เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

7.       เข้าอบรมจะเข้าใจถึง  How to มุมมองชีวิตผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ (Life Cycle Thinking of Raw Material and  Product)

8.       ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการจัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

9.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ISO 14001 : 2004 (Version เดิม)
ได้ทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10.    ผู้เข้าอบรมสามารถนำรูปแบบ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ในการจัดทำ Work Shop ไปใช้ใน ระบบ ISO 14001 : 2015 (Version ใหม่) ได้ทันที

 

Course Outline | สมัครอบรม | แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ