ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนิน การในปี 2004 ด้วยมุมมอง และประสบการณ์การตรวจสอบกว่า 400 องค์กรของทีมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินด้านระบบ การจัดการคุณภาพ, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของสถาบันตรวจสอบนานาชาติ โดยช่วงแรกเน้นให้คำปรึกษาในการจัด ทำระบบการจัดการ ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, GMP, BRC และ IFS

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ปี 2005 ทีมงานผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษาจาก บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้พบว่าหนึ่งใน ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การทำระบบ ISO 14001 และ OHSAS/TS 18001 คือ การรวบรวมกฎหมายใหม่รวมถึงการ ประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ จึงได้เพิ่มการให้บริการ อัพเดทกฎหมายใหม่ ตรวจประเมิน ความสอดคล้องและจัดฝึกอบรมกฎหมาย ตลอดจน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้กับองค์กรทั่วไป ซึ่งปัจจุบันได้รับ การตอบ รับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ภารกิจ

ภารกิจ

ปี 2006 บริษัทขยายขอบเขตการให้บริการจากเดิม โดยเพิ่มการ ให้บริการปรึกษาในเชิงลึกและลงรายละเอียด เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์ สูงสุด โดยทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องต่างๆ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทำงานเสมือนเป็นหนึ่งในทีมงานท่าน โดยลงไปเก็บข้อมูล ประมวลผล ปรับปรุงวางรูปแบบการทำงานใหม่ ให้กับองค์กร และสรุป ผลการพัฒนา ให้ผู้บริหารรับทราบโดยมี KPI ของทีมที่ปรึกษาในการ ทำงานชัดเจน และการันตีผลงานตาม KPI ที่ตั้งไว้ ซึ่งได้รับการตอบรับดี จากภาคอุตสาหกรรมเช่น เพิ่มปรับปรุงและพัฒนาระบบการสั่งงาน การลดต้นทุน การผลิต การเพิ่มผลผลิต การลด Loss in process การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน การลดอุบัติเหตุ การปรับปรุงและพัฒนาระบบ Logistic การจัดการระบบการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องจักรตลอดจนการวางผังโรงงาน (Plant Lay-out ) อย่างมีประสิทธิภาพ