บริการของเรา

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้บริการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งเรายังมีบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดังนี้

บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับสารเคมี สารเคมีอันตราย

บริการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งแบบ In house and Public Training