เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

สารเคมี วัตถุอันตราย

กฎหมาย

การจัดการขยะ และของเสีย

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001

การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หลักสูตรอบรม Public Training

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน 12 ชั่วโมง)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

24-25 มิ.ย 2567

AIM Training Center หนองแขม กทม.

2,000

2,000

รายละเอียด

สมัคร

27-28 ส.ค 2567

Online

2,000

2,000

รายละเอียด

สมัคร

21-22 ต.ค 2567

AIM Training Center หนองแขม กทม.

2,000

2,000

รายละเอียด

สมัคร

16-17 ธ.ค 2567

AIM Training Center หนองแขม กทม.

2,000

2,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (หลักสูตร 2 วัน 12 ชั่วโมง)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

18-19 ก.ค 2567

Online

2,000

2,000

รายละเอียด

สมัคร

12-13 ก.ย 2567

AIM Training Center หนองแขม กทม.

2,000

2,000

รายละเอียด

สมัคร

18-19 พ.ย 2567

AIM Training Center หนองแขม กทม.

2,000

2,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดการสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัย

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

16 ส.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย

<></> <></>

วันนที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

11 ก.ย 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

11 ธ.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจำแนกการจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 มิ.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

16 ต.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แถมฟรีแนวข้อสอบ 800 ข้อ (หลักสูตร 2 วัน)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไ่ม่รวม VAT)

17-18 ก.ค 2567

Online

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

18-19 ก.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

14-15 พ.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย และเทคนิคการจัดทำฉลาก (Chemical Label) สารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกรมโรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

18 ธ.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

5 ก.ค 2567

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

6 พ.ย 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นที่ จป./HR ควรทราบ การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ***อบรมโดยอาจารย์หมออาชีวเวชศาสตร์***

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

13 มิ .ย 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

22 ส.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

20 ธ.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายกรมโรงงาน Self Declaration Audit

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

4 ต.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Update กฎหมาย ใหม่ (การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม สารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย การจัดการขยะและกากของเสีย สภาพแวดล้อมในการทำงาน BOD Online COD Online ฯ

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

12 มิ.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

5 ก.ย 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Highlight กฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน แก๊ส น้ำมัน

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

10 ก.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

4 ธ.ค 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Highlight กฎหมายความปลอดภัย

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

9 ต.ค 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Highlight กฎหมายอาชีวอนามัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

17 มิ.ย 2567

รร.โนโวเท บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

11 พ.ย 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม เน้นกฎหมายขยะและของเสีย

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

14 ส.ค 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

19 มิ.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

20 พ.ย 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดการขยะอันตราย และขยะไม่อันตราย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ 200,000 บาท)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

12 ก.ค 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

18 ต.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการขยะอันตราย ขยะไม่อันตราย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ให้ถูกต้อง ***แถมระเบียบปฏิบัติ พร้อมแบบฟอร์ม สามารถดำเนินการได้ทันที***

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

22 ส.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

27 พ.ย 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ***หลักสูตรขึ้นทะเบียนกรมอนามัย***

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

13 ก.ย 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

20 ธ.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องหู และวิธีการ How to จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน แถมฟรี ตัวอย่างการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จำนวน 41 หน้า พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

28 ส.ค 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

29 พ.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Training Needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

27 มิ.ย 2567

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

25 ก.ย 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Process Safety Management Requirements (PSM Requirements)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

25 ก.ค 2567

รร.โนโวทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

30 ต.ค 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

10 ก.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

9 ต.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

14 ส.ค 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

15 พ.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

11 ก.ย 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

25 ก.ค 2567

Zoom Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

18 ค.ต 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

28 ส.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

27 พ.ย 2567

รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life cycle) การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental aspect identification and evaluation)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

27 มิ.ย 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

18 ก.ย 2567

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

18 ธ.ค 2567

รร.โนโวเทล บางนา กทม.

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร