สารเคมี วัตถุอันตราย

กฎหมาย

การจัดการขยะ และของเสีย

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001

การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หลักสูตรอบรม Public Training

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย

<></> <></>

วันนที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

20 ต.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การจำแนกการจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางของกรมโรงงาน

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวม VAT)

12 ธ.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แถมฟรีแนวข้อสอบ 800 ข้อ

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไ่ม่รวม VAT)

16-17 พ.ย 2566

Online

9,000

10,000

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย และเทคนิคการจัดทำฉลาก (Chemical Label) สารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย ตามแนวทางที่กฎหมายกรมโรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

20 ธ.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นที่ จป./HR ควรทราบ การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ***อบรมโดยอาจารย์หมออาชีวเวชศาสตร์***

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

15 ธ.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม เน้นกฎหมายขยะและของเสีย

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

10 ต.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

9 พ.ย 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ***หลักสูตรขึ้นทะเบียนกรมอนามัย***

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

29 พ.ย 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Training Needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

27 ต.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร Process Safety Management Requirements (PSM Requirements)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

27 พ.ย 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

10 พ.ย 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

15 ธ.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

11 ต.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015

<><></></> <><></></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

18 ต.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

21 พ.ย 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร

หลักสูตร แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life cycle) การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental aspect identification and evaluation)

<></> <></>

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT)

ราคาปกติ (ไม่รวมVAT)

22 ธ.ค 2566

Online

3,300

3,800

รายละเอียด

สมัคร