12.07.2017

หลักสูตร การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท)


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,640 บาท


หมวดกฎหมายครอบคลุมถึง กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายพร้อมบทลงโทษ วิธีการจัดการกับขยะในโรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย  การจัดเตรียมและการส่งเอกสารต่อหน่วยงานราชการ   วิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการขยะของโรงงาน พร้อมแนวทางการแก้ไข ตัวอย่างรูปแบบของการจัดการขยะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากโรงงานต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากภาครัฐ  แนวทางการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการขนส่งและกำจัดจากหน่วยงานของภาครัฐ 

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ / โรงแรมจัสมินเอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ