12.07.2017

หลักสูตร วิธีการประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001:2015


วันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์ 2561

โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

หลักการและเหตุผล

1.       ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก บริบทองค์กร ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

2.       ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งการบริหารจัดการได้อย่างเข้าใจ และถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 (version ใหม่)

3.       เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

4.       เข้าอบรมจะเข้าใจถึง  How to มุมมองชีวิตผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ (Life Cycle Thinking of Raw Material and  Product)

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ