12.07.2017

หลักสูตร วิธีการประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001:2015


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 2,600 บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

หลักการและเหตุผล

1.       ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม

2.       ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์บริบทองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

3.       เข้าอบรมจะเข้าใจถึง How to การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม    

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่สถานที่อบรมโรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ