12.07.2017

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย


วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120     บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,640     บาท

หลักการและเหตุผล

     1.ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

     2. ฉลากและป้าย

     3. การคุ้มครองความปลอดภัย

     4. การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

     5. การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

     6. การจัดการและการกำจัด

     7. การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

     8. การดูแลสุขภาพอนามัย

     9. การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

     10. บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

 

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ / โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ