12.07.2017

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย


วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

สมาชิก ชำระทั้งสิ้น 3,120     บาท

บุคคลทั่วไป ชำระทั้งสิ้น 3,640     บาท

หลักการและเหตุผล

1. ความแตกต่างระหว่างสารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายตามกฎหมาย

2. การจำแนกตามการขนส่ง และตาม GHS 

3. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

4. ฉลากและป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย

5. การคุ้มครองความปลอดภัย

6. เวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย

7. สถานที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหีบห่อ ภาชนะบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย 

8. บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

9. การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

10. การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

11. การดูแลสุขภาพอนามัย และการตรวจสุขภาพลูกจ้าง

12. การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ / โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ