22.02.2017

หลักสูตรอบรมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านกฎหมายความปลอดภัย เครื่องจักร และอัคคีภัยในสถานประกอบการ ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018


วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00–16.30 น.

 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00–16.30 น.

 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.


สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

บุคคลทั่วไป: ชำระทั้งสิน 3,640 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO/ ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมาย ความปลอดภัย เครื่องจักร อัคคีภัย ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

2. เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบัติให้สอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมาย ความปลอดภัย เครื่องจักร อัคคีภัย ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ความปลอดภัย เครื่องจักร อัคคีภัย ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันขององค์กรโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

 

เนื้อหา และระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.30 น.    

 Course Outline /   สมัครอบรม   

 แผนที่โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ/แผนที่ โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กทม.