20.07.2017

หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย


วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

สถานที่อบรม โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สถานที่อบรม โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00-16.30 น.

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดจากการฝึกอบรม ได้แก่

·        กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย

·        วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย

·        สารเคมีอันตราย ต่างจาก วัตถุอันตรายอย่างไร

·        การดำเนินการกับสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การจัดเก็บ การส่งรายงานราชการ การดำเนินการกับ สอ. 1 การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งรายงานตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย

·        การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย กรณีสั่งซื้อในประเทศ และกรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

·        การดำเนินการ/ส่งรายงาน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก. 20

·       การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา

·        ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (กายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม)

·       การขนส่งวัตถุอันตราย และระบบ GPS

·        แผนฉุกเฉิน และการจัดการกับสารเคมีหกรั่วไหล   

แจกฟรี

1.             CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอันตรายและ

วัตถุอันตราย (จำนวน 126 กฎหมาย)

2.             ตัวอย่างเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Date Sheet 16 ข้อ 

 

Course Outline | สมัครอบรม |โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ