21.02.2016

หลักสูตรอบรมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านกฎหมายอาชีวอนามัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018


 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

สมาชิก: ชำระทั้งสิ้น 3,120 บาท

บุคคลทั่วไป: ชำระทั้งสิน 3,640 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO/ ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายอาชีวอนามัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

2. เพื่อให้เข้าใจถึงการตรวจประเมินและการปฏิบัติให้สอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายอาชีวอนามัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ

3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ ขององค์กรโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ หรือถูกสั่งปิดโรงงาน 

เนื้อหา และระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.30 น.    

 Course Outline | สมัครอบรม |

แผนที่โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ/แผนที่ โรงแรม จัสมิน เอ็กแซ็คคิวทีฟ สุขุมวิท 23 กทม.