20.07.2017

หลักสูตร Training needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน(Update กฎหมายปีล่าสุด)


วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

สถานที่อบรม โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ   เวลา 09.00-16.30 น.

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดจากการฝึกอบรม ได้แก่

*    ทราบถึงหัวข้อการฝึกอบรมทั้งหมดที่กฎหมายบังคับให้มีในโรงงานตามฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร

*    ทราบถึงรายละเอียดและเนื้อหาที่ต้องการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

*    ทราบถึงวิธีการขึ้นทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายบังคับใช้

*    ทราบถึงกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการฝึกอบรมและการขึ้นทะเบียนบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ

*    ทราบถึงบทลงโทษของกฎหมายตั้งแต่ขั้นต่ำสุดถึงขั้นสูงสุดในแต่ละประเด็นของความไม่สอดคล้อง

*    ทราบถึงการจัดทำระบบ Training Needs และวิธีการตรวจสอบว่าครอบคลุมหัวข้อตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่

*    ทราบถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถเป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ Training Needs ตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างครบถ้วน

*    ทราบถึงการนำเอาหลักการการฝึกอบรมและการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้อย่างไร

*    ทราบถึงตัวอย่างของใบรับรองการฝึกอบรม และใบตอบรับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของภาครัฐในทุกหัวข้อของ Training Needs ตามที่กฎหมายกำหนดไว้  

 

Course Outline | สมัครอบรม | โรงแรม  มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ