20.07.2017

หลักสูตร กระบวนการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)


วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดการตรวจติดตามภายใน และตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015 เป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์

2. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์หลักและขั้นตอนของการ “ตรวจติดตามระบบบริหารภายใน”

3. เพื่อฝึกทักษะ เทคนิคการตั้งคำถาม การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การตรวจประเมิน การตัดสินผลการตรวจประเมิน

4. เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสรุปผลการตรวจประเมิน

5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจติดตามผลการแก้ไข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถวางแผนการตรวจประเมิน และตรวจประเมิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่ AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร