23.05.2018

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ(สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์) (IATF 16949 : 2016)


วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

 

 

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น.

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561  

สถานที่อบรม AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร  เวลา 09.00-16.30 น. 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และโอกาส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF16949:2016 เป็นต้น)

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถเข้าใจหลักการ แนวคิด และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง และโอกาส รวมถึงตัวอย่างการดำเนินการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

Course Outline | สมัครอบรม |แผนที่  AIM Training Center จ.กรุงเทพมหานคร