ตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

บริการตรวจประเมินกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ให้บริการตรวจประเมินกฎหมายด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจประเมินกฎหมายด้วยทีมผู้ตรวจประเมินกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยตรง ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจประเมิน

 • ได้รับการคัดเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ครบถ้วนโดยไม่มีการตกหล่น (ตั้งแต่ฉบับแรกถึงฉบับล่าสุด)
 • ทราบว่ากฎหมายฉบับใดที่องค์กรปฏิบัติได้ไม่สอดคล้อง
 • ทราบถึงบทลงโทษทั้งหมดที่มีการระบุไว้ในแต่ละมาตราของกฎหมาย (ที่ไม่สอดคล้อง)
 • ทราบถึงวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องและไม่ต้องเสียค่าปรับหรือถูกพักใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • ผลการตรวจ สามารถนำไปเป็นหลักฐาน ให้ Auditor ระบบ OHSAS 18001 ตรวจประเมินเพื่อความสอดคล้องของข้อกำหนด (เรื่องกฎหมาย)
 • เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง
 • เน้นเรื่องใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต
 • เน้นการส่งรายงานราชการ
 • เน้นการฝึกอบรมที่กฎหมายกำหนด และการขึ้นทะเบียนบุคลากรที่กฎหมายกำหนด

ครอบคลุมหน่วยงานที่ออกกฎหมาย

 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงกลาโหม
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ