โปรแกรมตรวจสอบสารเคมีและวัตถุอันตราย

ลิขสิทธิ์ บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
อ้างอิงเลขที่ ลข. 293267
ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องจากในปัจจุบันมีสารเคมี และวัตถุอันตรายที่ถูกใช้งานในโรงงานเป็นจำนวนมาก และมาจากกฎหมายหลายฉบับ ทำให้ เจ้าหน้าที่จป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวัตถุอันตรายในโรงงาน เกิดความยุ่งยากในการสืบค้นว่าสารเคมี และวัตถุอันตรายตัวไหนที่ต้องส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนบ้าง ครบถ้วนหรือไม่ ทำให้เสี่ยงต่อการถูกปรับ ถูกลงโทษจากหน่วยงานราชการ

ดังนั้น AIM CONSULTANT CO., LTD. จึงสร้างโปรแกรมตรวจสอบสารเคมีและวัตถุอันตรายขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อ เจ้าหน้าที่จป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวัตถุอันตรายในโรงงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อตรวจสอบว่าสารเคมีทุกชนิดที่องค์กรของท่านมีไว้ในครอบครอง สารเคมีใดบ้าง เป็นสารเคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย
 2. สารเคมีดังกล่าวที่ครอบครองหรือมีไว้ใช้งานจะต้องไปดำเนินการส่งรายงานใดบ้างให้กับหน่วยงานราชการ (ตามที่กฎหมายกำหนด) เช่น
  สอ.1 (แจ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในครอบครอง ภายใน 7 วัน)
  สอ.2 (ประเมินการก่ออันตรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
  สอ.3 (ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในพื้นที่ทำงาน และในพื้นที่เก็บอย่างน้อย 6 เดือน / ครั้ง)
  สอ.4 (ตรวจสุขภาพลูกจ้าง และรายงาน)
  วอ/อก 7 (แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องดำเนินการส่งปีละ 2 ครั้ง คือ ม.ค. - มิ.ย. ส่งเดือน ก.ค. ปีเดียวกัน ช่วง ก.ค. - ธ.ค. ส่งเดือน ม.ค. ปีถัดไป)
 3. โปรแกรมจะสรุปรายละเอียดของสารเคมีทุกรายการในตาราง Excel ที่สามารถนำไปใช้งานต่อเนื่องได้ เช่น
  - เพื่อนำไปจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อการเคมี และวัตถุอันตราย
  - เพื่อนำไปใช้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ระบบ ISO 14001 และระบบ OHSAS 18001
 4. เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกวดโรงงานดีเด่น ระดับประเทศ

ความสามารถพิเศษของโปรแกรม

 1. สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสารเคมีวัตถุอันตราย ว่าต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพียงกรอกชื่อสารเคมีวัตถุอันตรายที่ต้องการตรวจสอบ
 2. สามารถประมวลผลความถูกต้อง สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ ในรูปแบบ Excel ไฟล์ ง่ายต่อการใช้งาน
 3. สามารถเรียกข้อมูลเก่าที่ตรวจสอบแล้วมาใช้งานต่อเนื่องได้
 4. ไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลจากหลายก ๆ แหล่ง
 5. เหมาะสำหรับองค์กรที่มีสารเคมีวัตถุอันตราย ที่จัดเก็บในโรงงานและไม่แน่ใจว่าต้องติดต่อหน่วยงานของทางราชการได้ครบหรือไม่
 6. ตรวจสอบสารเคมีขององค์กรได้มากถึง 10,000 รายการ